college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Kwaliteitsbeleid

De praktijkaccreditatie

De praktijk heeft sinds 2013 een praktijkaccreditatie door het Nederlands Huisartsen Genootschap: dit is een kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg. Er is een jaarlijkse toetsing hierop en er wordt dan gekeken of de organisatie van de praktijk zodanig is dat er voldoende kwaliteit van de geboden zorg kan worden gegeven. Ook krijgen de huisartsen door de jaarlijkse toetsing meer inzicht waar er eventuele zwakheden in de praktijkvoering bestaan die verbeterd moeten worden, en wat de sterke punten van de praktijk zijn.

De wachttijden

De praktijkorganisatie is aan de hand van de jaarlijks toetsing bij de accreditatie en met de komst van jongere collega's steeds verder aangescherpt. We hebben teamleden met een specifieke deskundigheid aangetrokken waardoor veel zorgvragen niet meer op het bordje van de huisartsen hoeven te komen. Deze zorgvragen kunnen door de inbreng van extra deskundigheid en vaardigheden binnen het team worden weggevangen. Dit maakt het mogelijk om bij een normale drukte is een 20 minuten interval tussen twee consulten te houden. Alleen bij grote drukte ontstaan wachttijden in het spreekuur.

Onze bereikbaarheid

Er is een goede telefoonstructuur gemaakt: 4 verschillende telefoonlijnen zijn in functie waardoor de spoedoproepen, de receptaanvragen, de consultplanning en het eventuele telefonische overleg met de apotheek en specialisten naast elkaar kunnen plaatsvinden. Hierdoor kunnen spoedoproepen binnen 30 seconden worden beantwoord en is er ook voor de andere oproepen alleen bij grote drukte nog wachttijd aan de telefoon.  Door de eenvoudigere telefoonstructuur kunnen mensen met allerlei verschillende hulp- en overlegvragen met hetzelfde telefoonnummer geholpen worden. Ook is de mogelijkheid voor spoedoproepen uitgebreider  geworden: onze spoedlijn 040-2265544 blijft gewoon in gebruik, maar daarnaast is het ook mogelijk geworden om via het gewone telefoonnummer 040-2264499 (optie "1" direct indrukken) een spoedoproep te doen.

Onze website is gebouwd door webmasters die we zelf hebben gekozen, dit in tegenstelling tot de "standaard website" die de meeste andere praktijken gebruiken. Hierdoor kan de eigenheid van onze praktijk beter kan worden gepresenteerd: we kunnen ons team beter voorstellen, we kunnen onze praktijkorganisatie beter presenteren en we kunnen onze visie en onze doelen beter toelichten.

Een goede communicatie 

We voeren een actief beleid om de communicatie tussen de patiënt en de dokter tijdens het consult zo goed mogelijk te laten lopen. Hierdoor kan tussen beide meer informatie worden uitgewisseld die door de ander dan ook begrepen wordt, zodat de zorg voor de patiënt in het consult optimaal kan zijn. We verwijzen actief naar de website Thuisarts.nl waarin informatie over allerlei aandoeningen is opgenomen, met daarbij adviezen of er over de kwaal contact met de dokter dient te worden opgenomen. We verversen regelmatig de informatie op onze website en in onze patiënten informatiebrochure. In het licht van alle vernieuwingen zal dit binnenkort weer gaan gebeuren.

Bevoegdheden

Frank Liebregts is sinds 1-2-2008 ingeschreven als Erkend Kwaliteitsconsulent in het CHBB (Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).

Hij heeft daardoor de bevoegdheid verworven om nascholingen voor andere huisartsen te verzorgen, die geacht worden wat betreft kwaliteit dusdanig te zijn dat ze in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van nascholingsuren (waarbij er jaarlijks 40 uren nodig zijn om de inschrijving in het huisartsenregister te kunnen behouden).

Daarnaast heeft hij de bevoegdheid verworven om intercollegiale toetsing voor de huisartsen uit zijn waarneemgebied te verzorgen, waarbij huisartsen met elkaar hun behandelmethodes vergelijken en bespreken welke methode het meest doelmatig en effectief is. Ook is er de mogelijkheid om in hetzelfde kader een Farmacotherapeutisch Overleg te voeren: een overleg van de apotheker met een aantal huisartsen om een onderling een goed medicijn-beleid te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit overleg is een aantal keren per jaar. 

Scholingsbeleid

Er is een gericht scholingsbeleid voor onze huisartsen, en ze volgen -buiten de praktijk om en ieder jaar opnieuw- meer nascholingsuren dan op basis van hun functie verwacht kan worden. Ook zijn ze alle werkzaam op de Huisartsenpost in de avond- en nachtdiensten waardoor ze ook de kunde in spoedeisende situaties goed bij kunnen houden. Twee van de drie huisartsen zijn zeer ervaren met ieder meer dan 25 jaar praktijkervaring.

De teamleden volgen jaarlijks meerdere kwalitatief goede nascholingen op locaties buiten de eigen praktijk. Als een teamlid dit wenst worden ook studies buiten de praktijk om toegestaan. De praktijk zal zich in zo'n qua organisatie aanpassen. Langs deze weg hebben twee teamleden tijdens hun dienstverband bij ons een HBO-opleiding kunnen afronden.

We hebben in onze praktijk ook een kwaliteitsfunctionaris. Zij is Master in Advanced Nursing Practice, ook wel verpleegkundig specialist genaamd. Zij is breder geschoold en hoger opgeleid dan op grond van haar functie verwacht kan worden.

We zijn bevoegd tot het opleiden van a.s. artsen, verpleegkundig specialisten (voortgezet HBO) en praktijkassistenten via diverse opleidingen. We zijn een erkend leerbedrijf.


Kennis en praktijkervaring bij teamleden

Kennis en praktijkervaring bij teamleden is bij sollicitatie het belangrijkste criterium voor in dienst treden bij onze praktijk; ook wordt er bij sollicitatie in het bijzonder gekeken of ze voldoende levenservaring hebben. Al onze teamleden zijn hoger opgeleid dan op grond van de functie van praktijk-assistent verwacht kan worden en hun beloning is daarop afgestemd. Ook zijn ze wat ouder dan de gemiddelde praktijk-assistent en ze hebben alle een gezin met kinderen, waardoor ze voldoende levenservaring op meerdere terreinen hebben opgebouwd.

Hun vaardigheden zijn dan ook veel groter dan op grond van de functie van praktijk-assistent verwacht zou kunnen worden, en ze kunnen zodoende meerdere taken en functies van de huisartsen uit handen nemen, waardoor de artsen meer tijd hebben voor de directe zorg voor onze patiënten.

Ze zijn alle geschoold in een goede triage, dat wil zeggen dat ze in staat zijn om de telefonische boodschap van de patiënten goed in te schatten en zo voorafgaand aan de afspraak mogelijk zelf alvast gerichte adviezen te geven. We hebben de meest recente richtlijnen van het Nederlands  Huisartsen Genootschap NHG in boekvorm voor de teamleden beschikbaar waardoor hun adviezen altijd volgens de laatste stand van zaken zijn.

Er is een goede onderlinge controle op de bekwaamheden en is er een schriftelijke lijst aanwezig waarop de bekwaamheden van ieder teamlid wordt bijgehouden en zo nodig wordt aanscherpt. 

Ons beleid bij het voorraadbeheer.

Het voorraadbeheer is ingericht volgens het LEAN-systeem. Dit is een systeem van efficiënt voorraadbeheer wat door de Japanse autofabrikant Toyota is ontwikkeld. Dit heeft Toyota in staat gesteld om kwalitatief uitstekende auto's te maken met op de werkplaats steeds aanwezige onderdelen in afgepaste hoeveelheden waardoor tegen de laagste kosten kan worden geproduceerd.

Dit systeem is ook in de huisartsenpraktijk bruikbaar, doordat hulpmiddelen steeds op dezelfde plaats zijn opgeslagen waardoor ze op tijd in de goede hoeveelheid kunnen worden besteld zonder dat er kans op over tijd gaan van de hulpmiddelen is. Ook wordt er op deze manier toezicht gehouden op het aantal en de kwaliteit van de gebruikte instrumenten. Deze worden op een centrale plaats bewaard en ze zijn hierdoor altijd t.b.v. de behandelingen aanwezig. De instrumenten worden volgens een vast schema op tijd gesteriliseerd en m.b.v. een bepaald tijdschema jaarlijks geijkt. Er is toezicht op in de praktijk aanwezige medicijnen; de hoeveelheden worden op een lijst genoteerd met controle op de vervaldatum. Gevaarlijke medicijnen worden in een afgesloten kluis bewaard. Er wordt met een datalogger toezicht gehouden op de temperatuur in de koelkasten. 

Ons beleid bij fouten en missers.

We hanteren hiervoor in onze praktijk het VIM-systeem: Veilig Incidenten Melden. Hierbij worden de missers en fouten van teamleden direct genoteerd en een keer per maand met alle teamleden op onze teamvergadering besproken. Het melden wordt gemakkelijker gemaakt omdat er geen consequenties voor het betrokken teamlid bestaan. Het enige doel van het VIM-systeem is om missers te ontdekken die vaker voorkomen en die het gevolg kunnen zijn van een foutieve werkwijze in onze praktijk. Daarom worden de gemaakte missers ook in een systeem bijgehouden. Als dit het geval zou kunnen zijn dan wordt er een protocol over de werkwijze gemaakt waar alle teamleden zich aan moeten houden. 

Fouten en missers van artsen kunnen ook consequenties voor patiënten hebben. We nodigen u in dat geval uit om gebruik te maken van een klachtenformulier dat vanuit deze website gedownload kan worden. Dit is in dit hoofdstuk "praktijkinformatie" te vinden in de paragraaf "algemeen" onder het kopje "klachten". We hebben hetzelfde formulier ook op een stencil dat bij de balie ligt. Er wordt door de betrokken arts vrijwel direct contact opgenomen met de patiënt t.b.v. het bespreken van de klacht. We zijn ook aangesloten bij de Klachtenregeling Zuid Oost Brabant in het geval dat u een andere regeling wenst.

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin