college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Patientenportaal

 

Via onderstaande knop komt u in de beveiligde omgeving van UwZorgOnline. Aldaar kunt u uw medische gegevens inzien, alsook uw lab uitslagen en verwijsbrieven. 

De zorg online omgeving geeft u ook de mogelijkheid om herhaalrecepten aan te vragen, afspraken te maken en berichten te versturen. 

 

Er is inzagerecht van u in het eigen dossier. Ook heeft u het recht het hele dossier in te zien zodat u deze  kan controleren. We hebben een speciale geheimhoudingscode voor klachten en kwalen uit het verleden waarvan u niet wil dat deze door andere hulpverleners kunnen worden ingezien. Als U hier bij ons gebruik van wilt maken, kunt U dit bij ons aangeven. De praktijk hecht grote waarde aan de maximale bescherming van de privacy van iedere afzonderlijke patient.  We hebben de mogelijkheid om de  een papieren uittreksel uit het medische dossier te geven. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht .

Wellicht wilt u ook op de hoogte zijn van ons privacy reglement.


Verdere toelichting

We hebben een Elektronisch Medisch Dossier wat in onze ogen het eigendom van onze patiënt is en wat door ons naar eer en geweten moet worden bijgehouden. Alle tijdelijke en blijvende kwalen, chronische ziekten, ondergane ingrepen en voorgeschreven medicijnen worden in het Elektronisch Medisch Dossier bijgehouden. Het is zeer belangrijk dat ook alles hierin wordt genoteerd en dat noch de arts noch de patiënt de mogelijkheid heeft om hier notities uit te verwijderen. Uiteraard heeft de patiënt wel het recht om bij fouten in het dossier dit aan de praktijk door te geven. Deze fouten zullen dan uiteraard meteen worden gecorrigeerd. Ook moet het een recht van de patiënt zijn dat "gevoelige onderdelen" van een dossier zoals een psychiatrische voorgeschiedenis die nu niet meer speelt voor buitenstaanders door de praktijk worden afgeschermd. Bij aanvraag zal ook de gewenste afscherming per direct worden afgeschermd. Ook een "moeilijk verleden" dat nu niet meer speelt en met zekerheid ook niet meer op zal treden kan bij de wens hiertoe voor derden worden afgeschermd. Maar tegelijkertijd is een volledig medisch dossier waarin alle relevante informatie staat van enorm groot belang. Dit maakt het mogelijk om een goede verwijzing naar een specialist (met alle medische bijzonderheden en mogelijke wensen van de patiënt) te kunnen maken, zodat een optimale medische verzorging in een ziekenhuis mogelijk is. Ook bij spoedsituaties -waarbij de patiënt zelf niet meer in staat is om de goede informatie te geven- is de aanwezigheid van de voornaamste medische gegevens in een dossier hard nodig om ook dan een goede medische hulp te kunnen geven.

NB. Het is van groot belang dat in het dossier het meest actuele telefoonnummer van de patiënt beschikbaar is, zodat in bijzondere situaties een snel contact met een patiënt kan worden gezocht !! 

 

Er is een inzagerecht van de patiënt in het eigen dossier. De patiënt heeft de mogelijkheid om de essentiële onderdelen van het dossier, dit is datgene wat met de behandelende verpleegkundigen of met de Spoedpost wordt gedeeld, in te zien. Deze optie van inzage kan ook per mail gebeuren als de patiënt er voor heeft gekozen om zich in te laten schrijven bij het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier LSP . Ook heeft de patiënt het recht om zijn hele dossier in te zien, zodat zij of hij dit kan controleren en eventuele zwakheden of fouten hierin kunnen worden gecorrigeerd. We hechten er aan dat dit dossier en de eventueel aanwezige specialistenbrieven dan op schrift aan de patiënt worden meegegeven. Ook kan de wens dan worden besproken om eventuele kwalen uit het verleden waarvan de patiënt niet wil dat deze door de spoedpost of door andere hulpverleners kunnen worden ingezien van een speciale geheimhoudingscode te voorzien. 

De praktijk hecht grote waarde aan de maximale bescherming van de privacy van iedere afzonderlijke patiënt. Niet iedereen zit te wachten om haar of zijn medische gegevens te delen met het LSP. Daarom hadden we tot voor kort de dossiers in ons patiëntenbestand op een eigen server, compleet afgeschermd van het internet. Dit is door de wettelijke regels van dit moment niet meer mogelijk. De patiënt heeft namelijk een wettelijk elektronisch toegangsrecht tot essentiële onderdelen van het eigen medisch dossier, en dit moet als de patiënt dit wenst met een Spoedpost of ziekenhuis kunnen worden gedeeld. Ook schrijft de wet sinds 1 juni 2021 voor dat de patiënt langs elektronische weg informatie met de praktijk moet kunnen delen. Ten behoeve van bescherming van de privacy hebben we in onze praktijk al enige tijd een afgeschermde terugmailfunctie. Verder hebben we een teamlid ervoor verantwoordelijk gemaakt om wekelijks via een logboek bij te houden, waarin wordt vastgelegd wie er in die week toegang tot het medisch dossier heeft gezocht. De teamleden hebben in hun contract een geheimhoudingsplicht met een contractuele boeteclausule.

 

Een aantal patiënten vindt het zeer belangrijk dat in spoedsituaties de essenties van het medische dossier via het LSP met Spoedposten en ziekenhuizen kan worden gedeeld. We hebben voor hen in onze praktijk de mogelijkheid om de toegang tot het LSP te realiseren. We hanteren hiervoor een Opt-Out Systeem: de toegang tot het LSP wordt in onze praktijk alleen mogelijk gemaakt als de patiënt via een formulier specifiek de wens uitspreekt dat zij of hij op het LSP wil worden aangesloten. Wij hebben hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. We voeren geen actief beleid om zoveel mogelijk mensen tot de toegang van het LSP te bewegen. Desalniettemin moet rechtstreekse elektronische toegang tot het LSP voor patiënten die de redelijke wens hebben om een snelle communicatie met de Spoedpost te realiseren worden ingewilligd en de praktijk is hier uiteraard graag toe bereid. 

We hebben de mogelijkheid om de patiënt een papieren uittreksel uit het eigen medische dossier te geven, wat van belang kan zijn bij een zeer kwetsbare gezondheid. Deze kan dan thuis worden neergelegd, zodat verpleegkundigen en verzorgenden altijd inzage hebben in de stand van zaken van dat moment zodat ze hun zorg op de medische situatie en de wensen van de patiënt kunnen afstemmen en die door deze regelmatig te vernieuwen steeds de stand van zaken van dat moment te kunnen geven.

 

Omdat de teamleden of hulpverleners van buitenaf niet het recht hebben om alle patiëntengegevens in te zien krijgen zij een elektronische beperking in de toegang tot het medisch dossier waardoor zij alleen datgene kunnen zien wat in hun specifieke functie voor hen van belang kan zijn. Ook is er voor niet-teamleden alleen toegang tot hun deel van het elektronisch medisch dossier mogelijk met een dubbele toegangsbescherming door middel van een extra toegangscode per SMS. Bij hulpverleners van buitenaf die kwetsbare patiënten moeten behandelen, zoals de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jeugdigen, is er zelfs überhaupt geen inzagerecht in het medisch dossier; zij hebben ook geen recht om delen van een medisch dossier met anderen te delen. In hun geval is er alleen een adviesfunctie vanuit de praktijk waarbij in een mondeling overleg tussen de hulpverlener en de huisarts de relevante gegevens over zo'n patiëntje kunnen worden overgedragen.

 

 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin