Privacy reglement

Het Landelijk Schakelpunt

Van oudsher besteedt onze praktijk veel aandacht aan het maximaal waarborgen van uw privacy.
Dit is ook de reden dat we als praktijk besloten hadden om onze patiëntengegevens niet in te brengen in het Landelijk Schakel Punt (LSP). Ook hebben we onze aansluiting bij een ketenzorg-organisatie beëindigd toen bleek dat deze organisatie patiëntengegevens uit ons informatiesysteem wenste over te nemen zonder dit steeds bij ons te melden. We hebben veel mensen in onze praktijk, die de aansluiting bij een fraudegevoelig overheidssysteem wantrouwen en die daarom geen koppeling van hun gegevens met het LSP wensen. Daarom had ons informatiesysteem geen koppeling met het internet en eventuele verzending van patiëntengegevens gebeurde uitsluitend via versleutelde internetverbindingen buiten ons informatiesysteem om.

Wettelijke regelingen die vanaf 1-7-2021 geldend zijn geworden, en die inzagerecht van patiënten maar ook van derden willen regelen hebben ons genoodzaakt om ons toch alsnog bij het LSP aan te sluiten. Ook zijn er in onze praktijk een aantal mensen die de overdracht van hun gegevens met de ziekenhuizen, met de Spoedpost en met de apotheek ten zeerste op prijs stellen. Deze mensen zijn zeer geholpen met de aansluiting van onze praktijk bij het LSP, en we willen hen deze aanvullende faciliteit natuurlijk graag bieden. We hebben op onze praktijk bij de balie inschrijfformulieren liggen waarmee mensen zich kunnen melden voor de koppeling van hun medische gegevens met het LSP.

We zullen als praktijk de koppeling van medische gegevens met het LSP niet actief bevorderen. We respecteren volledig de eigen keuze van een individuele patiënt hierin. Voor hen die geen koppeling wensen hebben we een alternatief: de overhandiging van een samenvatting op papier van belangrijke medische gegevens welke vervolgens met een smartphone of anderszins gefotografeerd kunnen worden. Zo blijft er maximale controle op het beheer van de eigen gegevens. Deze gegevens kunnen dan alsnog door de persoon zelf of door diens vertegenwoordigers bij een bezoek aan de Spoedpost of bij vervoer naar de Eerste Hulp met dezen gedeeld worden.

Commentaar op de algemene verordening gegevensbescherming

We hebben al sinds de stichting van onze praktijk een privacyregelement -met onze visie op privacy en de verwerking daarvan in ons praktijkbeleid - dat van oudsher ter inzage lag bij de assistente.
Nu gebiedt de privacywet AVG per 25-05-2018 de productie van een op de website te publiceren Privacyregelement, en het optuigen van een bureaucratisch monstrum: het sluiten van "Verwerkers-overeenkomsten" met iedereen die toegang heeft tot patiëntengegevens, de instelling van een "Verwerkingsregister" een register waarin op elk moment elk gedeeld gegeven (welke categorie gegevens, welk doel, van wie verkregen, met wie gedeeld) wordt geregistreerd, een DPIA waarin de privacy-risico's van onze gegevensverwerking worden weergegeven en tot slot de aanstelling van een FG (Functionaris Gegevensverwerking) bij iedere afzonderlijke praktijk.

Helaas: een probleem wat zich na invoering van dit Privacyregelement aandient betreft het bestaan van zogenaamde "werkaantekeningen" in een patiëntendossier. Dit zijn kortdurend van toepassing zijnde overwegingen (bijv. is er sprake van mishandeling? zou er kanker kunnen zijn?) die niet juist hoeven te zijn, die tijdelijk via "werkaantekeningen" van het ene op het andere teamlid worden overgedragen en die later weer worden geschrapt. Deze mogelijk onjuiste aantekeningen gaan een "eeuwig leven" leiden nadat een dossier aan derden is overgedragen. Ze krijgen voor de instantie waar het aan is overgedragen, vaak een verzekeringsmaatschappij, een zelfde waarde als een diagnose of een voorgeschreven medicijn, tot schade en schande van de betreffende patiënt. De privacywet schept hier een probleem en biedt geen oplossing.

Een verstrekkingsplicht van het integrale medische dossier op elk moment zal er toe bijdragen dat de communicatie van bepaalde gegevens tussen teamleden of collega's buiten het dossier wordt gehouden, of -erger nog- dat "explosieve" informatie die nog niet is bevestigd door teamleden zal worden genegeerd en überhaupt niet meer onderling wordt gedeeld. Dit schept een veiligheidsrisico voor patiënten.

 

Bij de komst van de nieuwe Privacywet hebben we ons regelement geüniformeerd naar het door de LHV beschikbaar gestelde "voorbeeld/ privacyregelement" en is ons privacyregelement in overeenstemming met wat van overheidswege geadviseerd wordt op onze website beschikbaar:

Het door de LHV gepubliceerde tekstvoorbeeld is hieronder niet integraal overgenomen; eigen toevoegingen bij de LHV-tekst zijn schuingedrukt weergegeven

Privacyregelement: Het doel

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WBGO). Dit privacyregelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WBGO.

"In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijv. de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijv. het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid."

Privacyregelement: Onze plichten

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: *) voor zorgverlening *) voor doelmatig beheer en beleid *) voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
Via deze website bent u geïnformeerd over het feit dat er persoonsgegevens worden verwerkt
alle teamleden hebben zich contractueel verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan
De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
De persoonsgegevens worden niet langer beveiligd dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van de patiënt of diens gezinsleden. Dit is ter beoordeling van de behandelaar."

(voorbeelden van noodzaak tot langer bewaren vinden we bij ernstige aandoeningen, zoals het doormaken van kanker, blijvende aandoeningen zoals suiker- of nierziekte, en erfelijke aandoeningen, zoals het borstkanker-gen)

Voor de AVG-controleurs en de "politiek correcte personen" onder u: waar de mannelijke vorm in de tekst mocht zijn aangehouden worden ook expliciet de vrouwelijke en onzijdige vormen bedoeld.

Privacyregelement: Uw rechten

het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig mocht zijn.
het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens te vragen. Hier aan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw het dossier
het recht om zich in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten."
Gelieve u zich te realiseren dat vernietiging van medische gegevens op uw verzoek kan bijdragen aan de mogelijkheid dat we niet meer in staat zijn om u volgens de normen van goed hulpverlener-schap te behandelen (met extra onderzoek en verwijzingen als gevolg), of dat ons vertrouwen in het voortzetten van de arts-patiëntrelatie tussen de praktijk en u kan wegvallen. NB. Zo'n weggevallen vertrouwen kan er toe leiden dat we u dan voor zullen stellen uzelf bij een andere huisarts in te schrijven.

Privacyregelement: Aanvraagformulier

"De wet AVG bepaalt dat als u gebruik wil maken van de bovenvermelde rechten dit via een aanvraagformulier kenbaar gemaakt kan worden aan ons.
Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor."

LHV-tekst "Toelichting op het aanvraagformulier: volgens de wet worden medische gegevens maximaal 15 jaar bewaard. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven. U dient de gegevens te vermelden van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De WBGO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen moeten zelf de aanvraag indienen. Indien een patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de hulpverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener."

Uiteraard blijft los van de AVG zoals altijd het gebruik in onze praktijk bestaan om mondeling bij de assistente een afschrift van alles in het dossier wat men wil raadplegen aan te vragen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

"De praktijkmedewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts)."

 

Uitwisseling gegevens

"Onze praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de Spoedpost. Bent u s' avonds of in het weekend op de Spoedpost geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk, Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen."

Het LSP, waar we sinds kort bij zijn aangesloten, is in onze visie een intrinsiek privacy-onveilige communicatie-oplossing via internet. De LHV en andere koepelorganisaties zijn hier na het "afkeuren" hiervan in de Eerste Kamer niet van af zijn gestapt omdat er op dat moment al honderden miljoenen in de mantelorganisatie rondom de LSP waren geïnvesteerd. Ze zijn er via omwegen alsnog in geslaagd een min of meer verplichte aansluiting van praktijken bij het LSP te realiseren. We denken dat overdracht van medische gegevens via een chip op bijvoorbeeld het ziekenfonds-aansluitingsbewijs veiliger is. Deze oplossing wordt in delen van België op dit moment al uitgerold. Voor de waarneemberichten van de Spoedpost is het LSP niet nodig: we krijgen deze per mail aangeleverd op een soortgelijke wijze als de specialistenbrieven.

"Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten, Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden."

 

Overdracht van het dossier

"Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts hebt gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts."

Vraag of klacht

"Heeft u een vraag of een klacht, bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Wij gaan hierover desgewenst met u in gesprek." Kijk ook bij onze klachtenprocedure

Adres

Huisartspraktijk Frank Liebregts

Strabrecht 18

5591BP Heeze

 

Contactinformatie

Telefoon 040-2264499
Spoedlijn 040-2265544
 -indien levensgevaar 112
Receptenlijn 040-2264499 optie 2
Overleglijn 040-2264499 optie 4
Fax 040-2265353
Buiten openingstijden (Spoedpost) 088-8765151
   
Email info@huisartsliebregts.nl
   

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten