Kwaliteitsbeleid

De praktijkaccreditatie

De praktijk heeft sinds 2013 een praktijkaccreditatie door het Nederlands Huisartsen Genootschap: dit is een kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg. Er is een jaarlijkse toetsing hierop en er wordt dan gekeken of de organisatie van de praktijk zodanig is dat er voldoende kwaliteit van de geboden zorg kan worden gegeven. Ook krijgen de huisartsen door de jaarlijkse toetsing meer inzicht waar er eventuele zwakheden in de praktijkvoering bestaan die verbeterd moeten worden, en wat de sterke punten van de praktijk zijn.

De wachttijden

De praktijkorganisatie is aan de hand van de jaarlijks toetsing bij de accreditatie en met de komst van jongere collega's steeds verder aangescherpt. We hebben teamleden met een specifieke deskundigheid aangetrokken waardoor veel zorgvragen niet meer op het bordje van de huisartsen hoeven te komen. Deze zorgvragen kunnen door de inbreng van extra deskundigheid en vaardigheden binnen het team worden weggevangen. Dit maakt het mogelijk om bij een normale drukte is een 20 minuten interval tussen twee consulten te houden. Alleen bij grote drukte ontstaan wachttijden in het spreekuur.

Onze bereikbaarheid

Er is een goede telefoonstructuur gemaakt: 4 verschillende telefoonlijnen zijn in functie waardoor de spoedoproepen, de receptaanvragen, de consultplanning en het eventuele telefonische overleg met de apotheek en specialisten naast elkaar kunnen plaatsvinden. Hierdoor kunnen spoedoproepen binnen 30 seconden worden beantwoord en is er ook voor de andere oproepen alleen bij grote drukte nog wachttijd aan de telefoon.  Door de eenvoudigere telefoonstructuur kunnen mensen met allerlei verschillende hulp- en overlegvragen met hetzelfde telefoonnummer geholpen worden. Ook is de mogelijkheid voor spoedoproepen uitgebreider  geworden: onze spoedlijn 040-2265544 blijft gewoon in gebruik, maar daarnaast is het ook mogelijk geworden om via het gewone telefoonnummer 040-2264499 (optie "1" direct indrukken) een spoedoproep te doen.

Onze website is gebouwd door webmasters die we zelf hebben gekozen, dit in tegenstelling tot de "standaard website" die de meeste andere praktijken gebruiken. Hierdoor kan de eigenheid van onze praktijk beter kan worden gepresenteerd: we kunnen ons team beter voorstellen, we kunnen onze praktijkorganisatie beter presenteren en we kunnen onze visie en onze doelen beter toelichten.

Een goede communicatie

We voeren een actief beleid om de communicatie tussen de patiënt en de dokter tijdens het consult zo goed mogelijk te laten lopen. Hierdoor kan tussen beide meer informatie worden uitgewisseld die door de ander dan ook begrepen wordt, zodat de zorg voor de patiënt in het consult optimaal kan zijn. We zullen een brochure van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie: "Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw dokter" (waar allerlei nuttige adviezen in staan die de patiënt helpen om haar of zijn probleem zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen) aan onze praktijkinformatie toevoegen. We verversen regelmatig de informatie op onze website en in onze patiënten informatiebrochure. In het licht van alle vernieuwingen zal dit binnenkort weer gaan gebeuren.

Bevoegdheden

Frank Liebregts is sinds 1-2-2008 ingeschreven als Erkend Kwaliteitsconsulent in het CHBB (Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).

Hij heeft daardoor de bevoegdheid verworven om nascholingen voor andere huisartsen te verzorgen, die geacht worden wat betreft kwaliteit dusdanig te zijn dat ze in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van nascholingsuren (waarbij er jaarlijks 40 uren nodig zijn om de inschrijving in het huisartsenregister te kunnen behouden).

Daarnaast heeft hij de bevoegdheid verworven om intercollegiale toetsing voor de huisartsen uit zijn waarneemgebied te verzorgen, waarbij huisartsen met elkaar hun behandelmethodes vergelijken en bespreken welke methode het meest doelmatig en effectief is. Ook is er de mogelijkheid om in hetzelfde kader een Farmacotherapeutisch Overleg te voeren: een overleg van de apotheker met een aantal huisartsen om een onderling een goed medicijn-beleid te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit overleg is een aantal keren per jaar. 

Scholingsbeleid

Er is een gericht scholingsbeleid voor onze huisartsen, en ze volgen -buiten de praktijk om en ieder jaar opnieuw- meer nascholingsuren dan op basis van hun functie verwacht kan worden. Ook zijn ze alle werkzaam op de Huisartsenpost in de avond- en nachtdiensten waardoor ze ook de kunde in spoedeisende situaties goed bij kunnen houden. Twee van de drie huisartsen zijn zeer ervaren met ieder meer dan 25 jaar praktijkervaring.

De teamleden volgen jaarlijks meerdere kwalitatief goede nascholingen op locaties buiten de eigen praktijk. Als een teamlid dit wenst worden ook studies buiten de praktijk om toegestaan. De praktijk zal zich in zo'n geval qua organisatie aanpassen. Langs deze weg hebben twee teamleden tijdens hun dienstverband bij ons een HBO-opleiding kunnen afronden.

We hebben in onze praktijk ook een kwaliteitsfunctionaris. Zij is Master in Advanced Nursing Practice, ook wel verpleegkundig specialist genaamd. Zij is breder geschoold en hoger opgeleid dan op grond van haar functie verwacht kan worden.

We zijn bevoegd tot het opleiden van a.s. artsen, verpleegkundig specialisten (voortgezet HBO) en praktijkassistenten via diverse opleidingen. We zijn een erkend leerbedrijf.


Kennis en praktijkervaring bij teamleden

Kennis en praktijkervaring bij teamleden is bij sollicitatie het belangrijkste criterium voor in dienst treden bij onze praktijk; ook wordt er bij sollicitatie in het bijzonder gekeken of ze voldoende levenservaring hebben. Al onze teamleden zijn hoger opgeleid dan op grond van de functie van praktijk-assistent verwacht kan worden en hun beloning is daarop afgestemd. Ook zijn ze wat ouder dan de gemiddelde praktijk-assistent en ze hebben alle een gezin met kinderen, waardoor ze voldoende levenservaring op meerdere terreinen hebben opgebouwd.

Hun vaardigheden zijn dan ook veel groter dan op grond van de functie van praktijk-assistent verwacht zou kunnen worden, en ze kunnen zodoende meerdere taken en functies van de huisartsen uit handen nemen, waardoor de artsen meer tijd hebben voor de directe zorg voor onze patiënten.

Ze zijn alle geschoold in een goede triage, dat wil zeggen dat ze in staat zijn om de telefonische boodschap van de patiënten goed in te schatten en zo voorafgaand aan de afspraak mogelijk zelf alvast gerichte adviezen te geven. We hebben de meest recente richtlijnen van het Nederlands  Huisartsen Genootschap NHG in boekvorm voor de teamleden beschikbaar waardoor hun adviezen altijd volgens de laatste stand van zaken zijn.

Er is een goede onderlinge controle op de bekwaamheden en is er een schriftelijke lijst aanwezig waarop de bekwaamheden van ieder teamlid wordt bijgehouden en zo nodig wordt aanscherpt. 

Ons beleid bij het voorraadbeheer.

Wij werken in onze praktijk zoveel mogelijk via het LEAN-systeem. Dit is een systeem van efficient voorraadbeheer wat door de Japanse autofabrikant Toyota is ontwikkeld. Dit alles wordt gemanaged door de praktijkassistentes.

Dit systeem is ook in de huisartsenpraktijk bruikbaar, doordat hulpmiddelen steeds op dezelfde plaats zijn opgeslagen waardoor ze op tijd in de goede hoeveelheid kunnen worden besteld zonder dat er kans op over tijd gaan van de hulpmiddelen is. Ook wordt er op deze manier toezicht gehouden op het aantal en de kwaliteit van de gebruikte instrumenten. Deze worden op een centrale plaats bewaard en ze zijn hierdoor altijd t.b.v. de behandelingen aanwezig. De instrumenten worden volgens een vast schema op tijd gesteriliseerd en m.b.v. een bepaald tijdschema jaarlijks geijkt. Er is toezicht op in de praktijk aanwezige medicijnen; de hoeveelheden worden op een lijst genoteerd met controle op de vervaldatum. Gevaarlijke medicijnen worden in een afgesloten kluis bewaard. Er zijn tenslotte meerdere koelkasten aanwezig zodat in iedere koelkast afzonderlijke praktijkmaterialen kunnen worden bewaard en er wordt met een datalogger toezicht gehouden op de temperatuur in de koelkasten. Dit alles wordt gemanaged door de praktijkassistent die de Lean-ervaring heeft en door een geïnstrueerde plaatsvervanger die haar rol tijdens vakantie en ziekte overneemt. 

Ons beleid bij fouten en missers.

We hanteren hiervoor in onze praktijk het VIM-systeem: Veilig Incidenten Melden. Hierbij worden de missers en fouten van teamleden direct genoteerd en een keer per maand met alle teamleden op onze teamvergadering besproken. Het melden wordt gemakkelijker gemaakt omdat er geen enkele consequentie voor het betrokken teamlid bestaat. Het enige doel hiervan is om missers te ontdekken die vaker voorkomen en die het gevolg kunnen zijn van een foutieve werkwijze in onze praktijk. Daarom worden de gemaakte missers ook in een systeem bijgehouden. Als dit het geval zou kunnen zijn dan wordt er een protocol over de werkwijze gemaakt waar alle teamleden zich aan moeten houden. Ook de artsen doen hier aan mee m.b.t. fouten en missers die alleen de procedures in de praktijk betreffen en geen nadeel voor een patiënt hebben opgeleverd.

Fouten en missers van artsen kunnen ook consequenties voor patiënten hebben. We nodigen u in dat geval uit om gebruik te maken van een klachtenformulier dat vanuit deze website gedownload kan worden. Dit is in dit hoofdstuk "praktijkinformatie" te vinden in de paragraaf "algemeen" onder het kopje "klachten". We hebben hetzelfde formulier ook op een stencil dat bij de balie ligt. Er wordt door de betrokken arts vrijwel direct contact opgenomen met de patiënt t.b.v. het bespreken van de klacht. We zijn ook aangesloten bij de Klachtenregeling Zuid Oost Brabant in het geval dat u een andere regeling wenst. NB>> Het zou kunnen zijn dat u een klacht hebt en dat een arts hier niet op terugkomt, dit in geval van grote drukte doordat de arts in alle hectiek het incident is vergeten of bij drukte verzuimt om op de klacht te reageren. Als de arts u in het volgende consult niet op het incident aanspreekt schroom dat niet om dit bij de praktijk te melden. Hiermee wordt voorkomen dat u het vertrouwen in ons werk zou verliezen. Ook geeft het reageren op uw klacht aan ons de mogelijkheid om onze werkwijze optimaal te maken.   

Adres

Huisartspraktijk Frank Liebregts

Strabrecht 18

5591BP Heeze

 

Contactinformatie

Telefoon 040-2264499
Spoedlijn 040-2265544
 -indien levensgevaar 112
Receptenlijn 040-2264499 optie 2
Overleglijn 040-2264499 optie 4
Fax 040-2265353
Buiten openingstijden (Spoedpost) 088-8765151
   
Email info@huisartsliebregts.nl
   

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten