college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Snelle contactinformatie

 Telefoon 040-2264499

 

 Spoedlijn 040-2265544, 040-2264499 (optie "1")

 

 Indien levensgevaar bel 112.

 

 Receptenlijn  040-2264499 (optie "2")

 

 Overleglijn  040-2264499 (optie "4")

 

 Fax 040-2265353

 

 E-mail-adres 
info@huisartsliebregts.nl Uitgaand mailverkeer beveiligd via E-Zorg

 

 Openingstijden op werkdagen:

08:00-17:00

 

 Buiten openingstijden: Spoedpost tel. 088-876 5151

 

 Patientenportaal

 

 Thuisarts.nl

Nieuws uit onze praktijk

Een nieuw elan

We hebben al sinds jaren een ervaren, deskundig goed lopend assistententeam. We hebben in het praktijkgebouw een comfortabele en gezellige werk- en verblijfruimte voor onze patiënten en teamleden gemaakt. De spreekuurplanning is vernieuwd waardoor wachttijden alleen nog bij zeer grote drukte zullen optreden.

 

Er zijn in het gebouw nuttige extra voorzieningen beschikbaar zoals bloedafname - vanuit het Annaziekenhuis - op alle werkdagen tussen 8.00 en 9.00.

Wij zijn blij met drs. Aart Verberne, als psycholoog binnen ons team werkzaam, in het bijzonder voor de zorg bij dementie, en de psychische zorg voor ouderen in het algemeen. NB. Hij is een all-round psycholoog dus hij is ook voor psychologische zorg aan al onze andere patiënten beschikbaar. 

Dietiste Nicole Beenders, die bijzondere ervaring heeft met kinderen en ook gespecialiseerd is in het "Leende-dieet", is ook binnen ons gebouw werkzaam.

Binnen onze praktijk werkt sinds kort ook een podotherapeut: Rens van de Kerkhof. Hij is de zoon van Henk v/d Kerkhof, bekend van vv. Heeze en hij heeft zoals zijn vader zijn werkterrein gekozen  in de paramedische zorg. Hij is verbonden aan podotherapiepraktijk Hermanns, een grote praktijk met vestigingen in heel Zuid Nederland die volgens de referenties een prima kwaliteit podotherapie levert. Rens werkt elke vrijdagochtend bij ons. NB. Hij is beschikbaar voor iedereen uit Heeze-Leende, dus niet alleen voor onze eigen patiënten. Neem contact op met de praktijk als u zijn zorg zou wensen. 

Ook is er een effectief samenwerkingsverband met de organisatie Pallister voor 24-uurs palliatieve zorg en nachtverpleging bij terminale patiënten, en met Oerzorg, een samenwerkingsverband van wijkverpleegkundigen uit Leende. Deze organisaties worden allebei onder het kopje wijkverpleging verder op in dit hoofdstuk uitgebreid besproken. U vindt ons netwerk van geselecteerde zorgverleners waarmee wij bij voorkeur samenwerken, in het hoofdstuk Praktijkinformatie onder het kopje Ons netwerk 

We werken bij voorkeur samen met een vast netwerk van door ons op hun bekwaamheid geselecteerde paramedici (meerdere fysiotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten, een diëtiste in ons gebouw en nog diverse anderen) en met organisaties die goede thuisverpleging geven. Kijk hiervoor bij Ons netwerk. 

 

Als nieuwe patiënten van buiten het praktijkgebied zich aanmelden dan wordt hun verzoek tot opname in onze praktijk (via deze site website of in een persoonlijk contact aan de balie) normaal gesproken altijd geaccepteerd.

Mocht u in de praktijk waar u op dit moment bent ingeschreven een weinig servicegerichte of onbeleefde bejegening door teamleden ervaren en ontevreden zijn over de gegeven dienstverlening, dan bent u welkom in onze praktijk. Maar bij een aanmelding van binnen ons praktijkgebied maken we het voorbehoud dat we aan de kandidaat-patiënt verzoeken om ons aanmeldingsformulier bij ons in te leveren en uw aanmelding indien mogelijk met de eigen huisarts te communiceren. Het zou in dat geval mogelijk kunnen zijn dat we uw aanmelding niet kunnen of mogen accepteren. 

 


Multidisciplinair overleg

in onze praktijk worden zieke en kwetsbare oudere mensen besproken in een multi-disciplinair overleg. Aan dit overleg nemen deel: de huisarts, de wijkverpleegkundige, de specialist ouderenzorg van de Sint Anna Zorggroep, de apotheker, onze praktijkondersteuner ouderenzorg en onze psycholoog ouderenzorg. Zij vormen het wijknetwerk. In dit overleg worden de gezondheid, de thuissituatie en het medicijngebruik van de kwetsbare oudere besproken en gekeken wat er hierin kan worden verbeterd. Als iemand besproken wordt dan wordt deze hier tevoren over geïnformeerd. Bespreking vindt uiteraard alleen met voorafgaande goedkeuring van de patiënt plaats. Na de bespreking wordt aan de patiënt of de mantelzorger verslag uitgebracht over wat er is besproken en of er verdere maatregelen tot bevordering van de gezondheid kunnen worden genomen.

  


Jeugdzorg

De gemeente heeft de hulp van de huisartsen gevraagd om te proberen de kosten voor de Jeugdzorg zo laag mogelijk te houden. We hebben in eerste instantie in het publieke belang hier positief op gereageerd. Daarom was er sinds april j.l. een pedagoge als "POH-GGZ-Jeugd" voor 2 uur per week in onze praktijk geplaatst. Onze eerste ervaringen met dit project waren wisselend: de kinderen werden standaard aangemeld bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Hierbij werden - om zo  goedkoop mogelijk te kunnen werken - regelmatig de goedkoopste aanbieders van jeugdzorg uitgekozen, met minder opleiding, minder ervaring en minder behandelopties. Dan werden de achterliggende oorzaken van de problemen niet aangepakt "omdat dit buiten het taakgebied valt" of werd er met lapmiddelen gewerkt. Dit is schrijnend omdat het hier een kwetsbare groep van kinderen en jeugdigen betreft die psychisch in de knel zijn gekomen. Daarom trokken we ons eigen plan bij een aantal kwetsbare kinderen die in onze ogen bij deze "POH GGZ-Jeugd" te kort kwamen. Daarop werd de bij ons geplaatste pedagoge uit onze praktijk teruggetrokken. 

Wijkverpleging

Van oudsher werkten wij samen met Zuidzorg die sinds vele jaren in ons praktijkgebied werkt. Er werken daar prima verpleegkundigen maar de organisatie zelf is log en bureaucratisch. Ze kan, omdat het moeilijk is om voldoende wijkverpleegkundigen te vinden die daar willen werken, in een aantal situaties minder hulp bieden dan wenselijk is. Gelukkig is er in Heeze ondersteuning door de toegewijde en zelfstandig werkende wijkverpleegkundige Lieke Cuijten. U kunt haar ook rechtstreeks benaderen en informeren of ze een mogelijkheid heeft. 

We hebben wegens het gebrek aan goede wijkverpleging contact gekregen met Oerzorg, het verpleegkundig bureau van mevrouw Oerlemans uit Leende. Deze coördineert met haar verpleegkundig bureau een aantal zelfstandig werkende wijkverpleegkundigen. We hebben ervaren dat de ziekenverzorging daar goed geregeld is, en dat er zo nodig snel en slagvaardig worden kan gehandeld. Deze verpleegkundigen geven de zorg zoals ze zelf vinden dat die gegeven zou moeten worden. Ze werken op veel terreinen: van wondzorg na bijvoorbeeld een operatie tot complete zorgverlening bij zeer ernstige zieken toe. Omdat ze optimale zorg naar hun eigen idee willen leveren werken ze uit principe niet volgens de strikte aanwijzingen en bemoeienis van verzekeraars. Ze hebben dus geen contracten met verzekeraars gesloten en krijgen daarom maar 70% van het gebruikelijke tarief vergoed. Toch zullen ze u normaal gesproken geen kosten in rekening brengen: informeer hierover bij Oerzorg of dit ook in uw situatie geldt. We hebben flyers van Oerzorg in huis en we hebben een kleine poster van hen bij onze balie opgehangen. U kunt hun contactgegevens ook vinden onder het kopje "ons netwerk" in het hoofdstuk "Praktijkinformatie"

We hebben ook contacten met Pallister, een klein samenwerkingsverband van zeer ervaren oudere verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in de 24-uurs zorg voor ernstig zieke en stervende mensen. Er komt dan een verpleegkundige voor 24 uur in huis en het contact met de patiënt wordt dan zeer persoonlijk met echte verpleegzorg op maat.  Ik beveel Pallister van harte aan. Ook zij zijn niet bij alle verzekeraars aangesloten maar i.t.t. bij Oerzorg is bij 24-uurszorg aan huis een korting op het tarief onmogelijk. Informeer daarom eerst bij Pallister of hun zorg in uw geval door de verzekeraar vergoed wordt. U vindt hun contactgegevens onder het kopje "ons netwerk" in het hoofdstuk "Praktijkinformatie".


Een soepeler lopende praktijkorganisatie

Een nieuwe telefooncentrale

We hebben een nieuwe telefooncentrale met vier afzonderlijke telefoonlijnen. De eerste in het keuzemenu is de spoedlijn (optie "1").  In een spoedsituatie toetst u zonder het keuzemenu af te luisteren direct optie "1" in. U krijgt dan binnen 30 seconden contact met onze assistente. NB. Bij levensbedreigende spoed bevelen wij aan om direct 112 te bellen.

De andere drie telefoonlijnen zijn zodanig opgedeeld dat het telefonisch contact met onze patiënten directer plaatsvindt: op deze manier wordt de wachttijd teruggedrongen. Wij houden via een geautomatiseerd systeem de wachttijd aan de telefoon (in het bijzonder bij spoedcontacten) per dag bij zodat we de mogelijkheid hebben om snel bij te sturen.

 

Koppeling van uw medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP)

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om de eigen medische gegevens direct door te zetten naar de apotheek, het ziekenhuis en de spoedpost. Dit heeft voordelen, met name in spoedeisende situaties: uw gegevens worden gedeeld met de spoedpost, het ziekenhuis en de apotheek. Maar er is een nadeel: het risico dat in het geval van hacken (waarvan we pas geleden gezien hebben dat dit ook bij ziekenhuizen en in de best beveiligde situaties kan gebeuren) al uw medische gegevens op straat liggen en voor andere doelen gebruikt gaan worden. Ook wordt bij het LSP de "footprint" van een persoon op het internet veel groter. We respecteren dat een aanzienlijk deel van onze patiënten geen prijs stelt op een koppeling met het LSP.  We zullen daarom onder geen beding uw patiëntendossier automatisch koppelen aan het LSP.

Maar het kan ook zijn dat u vanwege de extra veiligheid in spoedsituaties toch graag een verbinding met de LSP wilt. Geef dit dan bij de praktijkassistenten aan. Wij hebben binnenkort  op deze website een aanvraagformulier beschikbaar voor de mensen die een koppeling met het LSP wensen.

 

Inzage in uw gegevens, en andere communicatie per computer met de praktijk: Project OPEN

We hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen dat patiënten via de e-mail met onze praktijk kunnen "praten": er worden spreekuurplaatsen geregeld waar u uw afspraak per e-mail zelf kunt plannen; ook is de mogelijkheid om online uw dossier in te zien, om recepten aan te vragen, en om per mail vragen te stellen. Dit biedt enorme voordelen maar er is een adder onder het gras: ook hier is er een risico dat via een hack bij het Project OPEN (een zeer aantrekkelijke plek om veel medische gegevens te ontvreemden) uw gegevens plotseling op straat liggen. Om die reden zal een deel van onze patiënten z'n koppeling niet op prijs stellen. U kunt alleen met Project OPEN gekoppeld worden als u dit zelf aanvraagt. We zullen u nooit of te nimmer automatisch koppelen. De wens om niet aan zo'n patiënten portaal te hoeven "hangen" wordt door ons altijd gerespecteerd en geborgd. 

Maar: een aantal patiënten zal aansluiting bij het Project OPEN wel op prijs stellen omdat voor hen het gebruiksgemak belangrijker is dan een eventueel risico. We hebben op deze website een aanmeldingsformulier voor het Project OPEN beschikbaar waar u zich in dat geval kunt aanmelden. Klik hiervoor op de link aan de bovenzijde van dit artikel. 

 

Spreekuren buiten de kantooruren

Wij zullen binnenkort spreekuurplaatsen beschikbaar stellen waar u zelf per mail afspraken kunt inplannen: een aantal plaatsen per week onder kantooruren maar ook een ochtend- (7.00 tot 8.00 in de ochtend) en een avondspreekuur (18.00-19.00). Dit kan met name voor ouders met kinderen in de opvang of bij een zeer drukke baan zinvol zijn. U kunt zich binnenkort per e-mail aanmelden voor een plaats in deze spreekuren. Niet ieder spreekuurcontact is echter geschikt om in een dergelijk spreekuur behandeld te kunnen worden. Complexe consulten met meerdere vragen of gesprekken zijn niet mogelijk binnen een per mail geplande afspraak. Bij spreekuren buiten kantooruren is er ook geen praktijk-assistent voor hulp beschikbaar. Bij een consultaanvraag buiten kantooruren kan ook blijken dat de hulp buiten kantooruren onverstandig is: de praktijk-assistent zal in dat geval na overleg met de arts contact met u gaan opnemen

 

Patiënten-enquête

We gaan de mogelijkheid bieden tot een steeds doorlopende patiënten-enquête. We gaan op deze website een patiënten-enquête formulier plaatsen, welke uit een aantal standaardvragen over onze praktijk bestaat en extra ruimte voor eigen opmerkingen biedt. Dit biedt onze patiënten de mogelijkheid om op schrift, in persoon of per e-mail een directe feedback te geven op de dienstverlening van onze praktijk. Maar u kunt natuurlijk ook nu al uw commentaar op of uw complimenten over de gang van zaken in de praktijk op ons beveiligde e-mailadres aangeven. Indien u uw feedback liever anoniem geeft dan kunt U deze ook op papier in onze blauwe receptenbus deponeren. Deze wordt dagelijks geleegd.

 

Een betere sfeer voor onze patiënten

De praktijk heeft als service en ter verhoging van de sfeer in de wachtkamer een seizoens-afhankelijke tentoonstelling van de natuurbeschermingsorganisatie IVN geplaatst. Het IVN ververst haar tentoonstelling regelmatig en richt deze zo in, dat deze ook onderwerpen heeft die in het bijzonder voor jongeren en kinderen interessant kunnen zijn.

Na de Coronatijd zal er ook een mini-bieb geplaatst worden met boeken die U mee kunt nemen. Deze mini-bieb wordt geplaatst door Zorglandgoed Het Huisven. Een soortgelijk exemplaar staat op proef al bij mijn woonhuis en het wordt veel gebruikt

Ook zullen we binnenkort- ter vervanging van een grote wachtkamerstoel die uit het jaar "0" stamt - voor onze eigen patiënten enkele tafels en comfortabele stoelen in de wachtkamer plaatsen.

Op dit moment wordt een TV-kabelnetwerk uitgerold om de actuele informatie over onze praktijk en de wachttijden van dat moment bij de artsen en de praktijkondersteuners via een TV-scherm in de wachtkamer af te beelden.

We hebben een koffie- en theeautomaat voor onze patiënten in onze balieruimte geplaatst welke direct na afloop van de Coronaperiode in gebruik zal worden genomen. Ook op deze manier wordt de wachtperiode in onze praktijk voor onze patiënten veraangenaamd. Uiteraard werken we dan niet met plastic bekertjes of ander weggooimateriaal maar alleen met porseleinen kopjes en dito lepeltjes. 

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Dhr. AFM Liebregts

Dhr. T van Hout

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin