college voor huisartsen met

bijzondere bekwaamheden

nhg geaccrediteerde praktijk

Nieuws uit onze praktijk

Bericht over Simone

Tot ons en haar eigen verdriet moeten wij melden dat onze huisarts Simone Feijen vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden haar praktijkvoering als huisarts zal moeten neerleggen. Simone had als vriendelijke en deskundige huisarts bij ons en bij onze patiënten in korte tijd een goede reputatie opgebouwd. Haar vertrek kwam voor ons zeer onverwachts en we missen haar zeer. Simone heeft uitgesproken geen persoonlijk afscheid van onze patiënten te kunnen nemen. Uiteraard zijn blijken van waardering voor wat ze voor patiënten betekend heeft welkom.

We hebben in goed overleg met Simone een opvolgster voor haar gezocht die dezelfde medische achtergrond, dezelfde werkstijl, vriendelijkheid en expertise heeft als zij zelf.

Ook Annemarie Gerritsen heeft een bijzondere expertise m.b.t. kinderen en jonge gezinnen. Verder heeft ze de capaciteiten om de contactopname met onze praktijk verder te ontwikkelen door het op korte termijn creëren van de mogelijkheid tot consultafspraken via internet, e-mailconsulten en internet-dossierinzage (uiteraard zullen we voor wie dit wenst ook het traditionele contact met patiënten voluit handhaven). Annemarie heeft inmiddels tot beiderzijds genoegen al in de praktijk gewerkt. Ze zal in onderlinge samenspraak met Simone haar werkzaamheden per 31 augustus overnemen. 

Een nieuw elan

We hebben al sinds jaren een ervaren, deskundig goed lopend assistententeam. We hebben in het praktijkgebouw een comfortabele en gezellige werk- en verblijfruimte voor onze patiënten en teamleden gemaakt. De spreekuurplanning is vernieuwd waardoor wachttijden veel minder zullen optreden. Er zijn in het gebouw ook andere extra voorzieningen beschikbaar zoals een dagelijks bloedafname lab vanuit het Sint Anna ziekenhuis. Inmiddels heeft ook de psycholoog drs. Aart Verberne zijn opwachting in onze team gemaakt, in het bijzonder tbv de zorg voor dementie en psychische zorg voor ouderen in het algemeen. Hij is ook in beperkte mate voor zorg aan jongere patiënten beschikbaar. 

Dietiste Nicole Beenders, met bijzondere ervaring met kinderen en in het (low carb) "Leende-dieet", is binnen ons gebouw werkzaam. We werken samen met een vast netwerk van op hun bekwaamheid geselecteerde paramedici (meerdere fysiotherapeuten, podotherapeut, diëtist, logopedist en vele anderen) en met enkele organisaties voor wijkverpleging. Ook is er een effectief samenwerkingsverband met de organisatie Pallister voor 24-uurs palliatieve zorg en nachtverpleging bij terminale patiënten. Zie hiervoor ook ons netwerk van geselecteerde zorgverleners waarmee wij bij voorkeur samenwerken in het hoofdstuk Praktijkinformatie onder het kopje Ons netwerk

Onze praktijk is vitaal en heeft een gezellig en deskundig team met een volledige praktijkondersteuning.  We nodigen patiënten actief uit om zich bij onze praktijk aan te sluiten. Gelet op de belangstellingssfeer van de artsen worden met name aanstaande ouders en jonge gezinnen met kinderen uitgenodigd om zich bij ons aan te melden.

Als nieuwe patiënten van buiten het praktijkgebied zich aanmelden dan wordt hun verzoek tot opname in onze praktijk (via deze site website of in een persoonlijk contact aan de balie) normaal gesproken altijd geaccepteerd.

Mocht u in de praktijk waar u op dit moment bent ingeschreven een weinig servicegerichte of onbeleefde bejegening door teamleden ervaren en ontevreden zijn over de gegeven dienstverlening, dan bent u welkom in onze praktijk. Maar bij een aanmelding van binnen ons praktijkgebied maken we het voorbehoud dat we aan de kandidaat-patiënt verzoeken om ons aanmeldingsformulier bij ons in te leveren en uw aanmelding indien mogelijk met de eigen huisarts te communiceren. Het zou mogelijk kunnen zijn dat we uw aanmelding niet kunnen of mogen accepteren. 

 


Psychische zorg voor ouderen

Er is in ons land een groot tekort aan hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met dementie. Door de afbraak van de ouderenzorg in de laatste 15 jaar (o.a. de sluiting van bejaardenhuizen) op basis van de slogans "zo lang mogelijke en maximale zelfstandigheid voor ouderen" en "waar mogelijk geen professionele zorg maar mantelzorg" (= verzorging door de partner of andere familie) zijn juist deze mensen in de kou blijven staan. Ze worden de dupe van een vaak slechte beoordeling van de medische en de thuissituatie door ambtenarij zoals het CIZ en ze staan vaak zo lang op wachtlijsten dat hun familieleden er letterlijk onder bezwijken. Om schrijnende situaties als deze te voorkomen hebben we de psycholoog drs. Aart Verberne aangetrokken, een all-round psycholoog met belangstelling voor en een ruime ervaring op het terrein van de ouderenzorg. We proberen op deze manier de psychische zorg aan onze oudere patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Hij heeft ook de mogelijkheid om huisbezoeken te doen en hij zal zijn beroep uitoefenen in samenwerking met de Specialisten Ouderenzorg van de "Ananz Zorggroep" uit Geldrop (de organisatie waar o.a. het Annaziekenhuis onder valt). Hij is elke vrijdagochtend in onze praktijk aanwezig. 

Hij heeft bijzondere belangstelling voor ouderen, maar hij oefent de psychologische hulpverlening in volle omvang uit. Dit betekent dat hij ook bij jongere volwassenen die dit nodig hebben hulp zal kunnen bieden of via zijn netwerk goede hulpverlening kan adviseren. Mocht u zijn hulp op prijs stellen, meld dit dan bij onze praktijk-assistent die u bij hem zal inplannen. 


Jeugdzorg

De gemeente heeft de hulp van de huisartsen gevraagd om te proberen de kosten voor de Jeugdzorg zo laag mogelijk te houden. We hebben in eerste instantie in het publieke belang hier positief op gereageerd. Daarom was er sinds april j.l. een pedagoge als "POH-GGZ-Jeugd" voor 2 uur per week in onze praktijk geplaatst. Onze eerste ervaringen met dit project waren wisselend: de kinderen worden aangemeld bij het CJG waarbij in een aantal gevallen de goedkoopste aanbieders van jeugdzorg worden gekozen, met minder opleiding, minder ervaring en minder behandelopties. Het kan dan voorkomen dat de achterliggende oorzaak van de problemen niet aangepakt omdat die "buiten het taakgebied valt" of er wordt met lapmiddelen gewerkt. Dit is schrijnend omdat het hier een kwetsbare groep van kinderen en jeugdigen betreft die psychisch in de knel zijn gekomen. Daarom hebben we bij een aantal kwetsbare kinderen die in onze ogen bij deze "POH GGZ-Jeugd" te kort kwamen ons eigen plan getrokken. De betreffende pedagoge is daarop uit onze praktijk teruggetrokken.

We treffen voorbereidingen om opnieuw een pedagoog aan te trekken, die zelfstandig werkt en die niet door het CJG wordt aangestuurd. We streven er natuurlijk zelf ook naar om de gezondheidszorg niet onnodig duur te maken, maar dit mag niet ten koste van de toekomst van in de knel zittende kinderen en jongeren gaan. In het belang van deze kinderen maken we dan gebruik van onze eigen pedagoog en ons eigen netwerk van psychologen die mogelijk duurder zijn, maar ook betere en langere hulp kunnen bieden.

Wijkverpleging

We hebben van oudsher gebruikt gemaakt van Zuidzorg, die sinds vele jaren in ons praktijkgebied werkt. Maar deze organisatie is groot en enigszins bureaucratisch en ze kan vanwege een tekort aan verpleegkundigen in een aantal situaties minder hulp bieden dan wenselijk is. Gelukkig is er in Heeze de de zeer toegewijde verpleegkundige Mw. Cuijten werkzaam, een zelfstandig werkend werkverpleegkundige die naast haar eigen verpleegkundige  werk in geval van capaciteitsgebrek bij Zuidzorg wel eens op verzoek van hen ziekenzorg-uren overneemt.  

We hebben vanwege dit capaciteitsgebrek aan wijkverpleegkundigen contact gelegd met Oerzorg, het verpleegkundig bureau van mevrouw Oerlemans uit Leende, die met haar bureau een aantal zelfstandig werkende wijkverpleegkundigen coördineert. Wij hebben de ervaring dat daar geen capaciteitsgebrek is, de zorg altijd goed geregeld is en dat er zo nodig snel en slagvaardig kan worden opgetreden. Zij werken op veel terreinen: van wondzorg na bijvoorbeeld een operatie tot complete zorgverlening bij zeer ernstige zieken toe. Omdat ze optimale zorg naar hun eigen idee willen leveren willen ze uit principe niet volgens de strikte aanwijzingen en bemoeiienis van verzekeraars werken. Ze hebben dus geen contracten met verzekeraars gesloten en krijgen daarom maar 70% van het gebruikelijke tarief vergoed. Maar ze kunnen veel goedkoper werken dan een logge organisatie als Zuidzorg en kunnen daarom met 70% van het officiële tarief toe. ze zullen u daarom geen kosten in rekening brengen. We hebben flyers van Oerzorg en we hebben een kleine poster van hen bij onze balie opgehangen

We hebben ook contacten met Pallister, een klein samenwerkingsverband van zeer ervaren oudere verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in de 24-uurs zorg voor ernstig zieke en stervende mensen. Er komt dan een verpleegkundige voor 24 uur in huis en het contact met de patiënt wordt dan zeer persoonlijk met echte verpleegzorg op maat.  Ik beveel Pallister van harte aan. Ook zij zijn niet bij alle verzekeraars aangesloten maar i.t.t. bij Oerzorg is bij 24-uurszorg aan huis door zo'n verpleegkundige een korting op hun tarief onmogelijk. Informeer daarom eerst bij uw zorgverzekeraar of de zorg van Pallister vergoed wordt.


Een soepeler lopende praktijkorganisatie

Een nieuwe telefooncentrale

We hebben een nieuwe telefooncentrale met vier afzonderlijke telefoonlijnen. Deze biedt de mogelijkheid om direct verbinding te leggen met de spoedlijn. Wij bevelen aan dat u in een spoedsituatie zonder het keuzemenu af te luisteren direct optie "1" intoetst. U krijgt dan binnen 30 seconden contact met onze assistente. Bij levensbedreigende spoed bevelen wij aan direct 112 te bellen. De andere telefoonlijnen zijn opgedeeld in drie opties zodat het telefonisch contact met onze patiënten directer plaatsvindt: op deze manier wordt de wachttijd teruggedrongen. Wij houden de wachttijd aan de telefoon (in het bijzonder bij spoedcontacten) via een geautomatiseerd systeem per dag bij zodat we de mogelijkheid hebben om snel bij te sturen.

Koppeling medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om de eigen medische gegevens direct door te zetten naar de apotheek, het ziekenhuis en de spoedpost. Dit heeft voordelen, met name in spoedeisende situaties: uw gegevens worden gedeeld met de spoedpost, het ziekenhuis en de apotheek. Maar het heeft ook grote nadelen: er is namelijk een klein risico dat in het geval van hacken (waarvan we pas geleden gezien hebben dat dit ook bij ziekenhuizen en in de best beveiligde situaties kan gebeuren) al uw medische gegevens op straat liggen of voor andere doelen gebruikt gaan worden. Ook wordt de "footprint" van een persoon op het internet veel groter. Er zijn ook andere manieren om meer veiligheid bij spoed te krijgen, bijv. door een uittreksel van Uw dossier (de zogenaamde "visitebrief") bij onze praktijk op te vragen en bij u te dragen. Deze oplossing is overigens wel omslachtiger in het gebruik 

We respecteren dat een aanzienlijk deel van onze patiënten geen prijs stelt op een koppeling met het LSP.  We zuilen daarom onder geen beding uw patientendossier automatisch koppelen aan het LSP. Als u de koppeling van uw gegevens met derden wel wilt, (vanwege het gemak in het communicatie met onze praktijk of vanwege de extra veiligheid bij spoedsituaties) om dit dan bij ons aan te geven. Wij hebben binnenkort - voor die mensen die vanwege extra veiligheid in geval van spoed een koppeling wensen - een aanvraagformulier hiervoor op deze website beschikbaar.

Inzage in uw gegevens, en andere communicatie per computer met de praktijk: Project OPEN

We hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen dat patiënten via de e-mail met onze praktijk kunnen "praten": er worden spreekuurplaatsen geregeld waar u uw afspraak zelf per e-mail kunt plannen; ook is de mogelijkheid om online uw dossier in te zien, om recepten aan te vragen, en om per mail vragen te stellen. Dit biedt enorme voordelen maar er is een adder onder het gras: er is een klein risico dat via een hack bij het Project OPEN (een zeer aantrekkelijke plek om veel medische gegevens te ontvreemden) duw gegevens op straat komen te liggen. Om die reden zal een aanzienlijk deel van onze patiënten z'n koppeling niet op prijs stellen: we hebben een zeer toegankelijke praktijk voor spreekuurafspraken en recepten. Bovendien kunt u per telefoon laboratorium- en andere gegevens al opvragen, een een "visitebrief" van u zelf regelen. We zullen uw wens hierin respecteren en u nooit of te nimmer automatisch koppelen.

Een aantal mensen zal aansluiting bij het Project OPEN op prijs stellen omdat voor hen het gebruiksgemak groter is dan een eventueel risico. We hebben op deze website een aanmeldingsformulier voor het Project OPEN beschikbaar waar u zich hiervoor kunt aanmelden 

Spreekuren buiten de kantooruren

Wij zullen binnenkort spreekuurplaatsen beschikbaar stellen waar u zelf per mail afspraken kunt inplannen: een aantal plaatsen per week onder kantooruren maar ook een ochtend- (7.00 tot 8.00 in de ochtend) en een avondspreekuur (18.00-19.00). Dit kan met name voor ouders met kinderen in de opvang of bij een zeer drukke baan zinvol zijn. U kunt zich binnenkort per e-mail aanmelden voor een plaats in deze spreekuren.. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor ouders met kinderen in de kinderopvang, of als de patiënt begeleid moet worden door iemand die overdag werkt. Niet ieder spreekuurcontact is echter geschikt om in een dergelijk spreekuur behandeld te kunnen worden. Complexe consulten met meerdere vragen of gesprekken zijn niet mogelijk binnen een per mail geplande afspraak en bij spreekuren buiten kantooruren is geen praktijk-assistent beschikbaar. Bij consulten buiten kantooruren is daarom soms correctie van de afspraak nodig: de praktijkassistent zal dan afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met de arts bepalen of een ochtend- of avondafspraak uberhaupt mogelijk is.

Patiënten-enquête

We gaan de mogelijkheid bieden tot een steeds doorlopende patiënten-enquête. We gaan op deze website een patiënten-enquête formulier plaatsen, welke uit een aantal standaardvragen over onze praktijk en extra ruimte voor eigen opmerkingen bestaat. Dit biedt onze patiënten de mogelijkheid om op schrift, in persoon of per e-mail direct feedback te geven op de dienstverlening van onze praktijk. Indien u deze feedback liever anoniem geeft dan kunt U deze ook in onze blauwe receptenbus deponeren.

Een betere sfeer voor onze patiënten

De praktijk zal als service en ter verhoging van de sfeer in de wachtkamer de schilderijen die er nu hangen deels vervangen door een seizoens-afhankelijke tentoonstelling verzorgd door het IVN. De IVN ververst haar tentoonstelling met regelmaat en richt deze zo in, dat deze ook onderwerpen heeft die in het bijzonder voor jongeren en kinderen interessant kunnen zijn.

Tevens zal er een mini-bieb geplaatst worden met boeken die U mee kunt nemen. Deze mini-bieb wordt geplaatst door Zorglandgoed Het Huisven. Een soortgelijk exemplaar staat op proef al bij mijn woonhuis en wordt veel gebruikt

Binnenkort zullen we - ter vervanging van een grote wachtkamerstoel die uit het jaar "0" stamt - voor onze eigen patiënten enkele tafels en comfortabele stoelen in de wachtkamer plaatsen.

Tenslotte zijn er plannen om actuele informatie over onze praktijk en de wachttijden bij artsen en praktijkondersteuners van dat moment via een TV-scherm in de wachtkamer af te beelden.

We hebben een koffieautomaat voor onze patiënten beschikbaar welke direct na afloop van de corona-maatregelen in de balieruimte zal worden geplaatst. Ook op deze manier wordt de wachtperiode in onze praktijk voor onze patiënten veraangenaamd.

Ons team

 Huisartsen:

Mw ML Castendijk

Mw S Feijen

Dhr. AFM Liebregts

 Praktijkmanager / verpleegkundig specialist:

Mw MEHC Peijnenburg

 Praktijk-assistenten:

Mw W Deenen-Coolen

Mw G Raats-Simons

Mw K van Rooij

 Praktijkondersteuners:

Mw R Lacet-Sprokholt

Mw C de Leest

Mw M Lurken

Mw G Raats-Simons

Dhr. Drs. A Verberne

 Verpleegkundig Overgangsconsulent

Mw K van Rooij

© 2021 Frank Liebregts HuisartspraktijkLogin